De risico’s | Beleggen in Sprinters

Hier is een simpel overzicht:

 • Koersrisico

 • Hefboomrisico

 • Stop loss risico

 • Wisselkoersrisico

 • Renterisico

 • Risico van termijncontracten (mits toepasbaar)

 • Liquiditeitsrisico

 • Risico van vroegtijdige beëindiging

 • Kredietrisico

 • Tegengestelde belangen

 • Afdekkingsrisico

Koersrisico

Dat geldt natuurlijk voor de onderliggende waarde, deze kan dalen terwijl u met uw sprinter long op een stijging had ingezet. Of andersom, u verwachtte een daling, kocht een sprinter short, en de onderliggende waarde stijgt. Beleggen is een apart vak en zelfs de beste beleggers en handelaren zitten er regelmatig naast.

Daar bovenop kunnen met name op korte termijn koersbewegingen van de onderliggende waarde nogal willekeurig zijn en afhangen van het beurssentiment of ontwikkelingen die met de onderliggende waarde zelf weinig of niets te maken hebben. Ook is het mogelijk, vooral bij minder liquide onderliggende waarden, dat de koers wordt beïnvloed door een grote koper of verkoper.

Hefboomrisico

De hefboom vermenigvuldigd het koersrisico van de onderliggende waarde. Dat is enerzijds natuurlijk precies de bedoeling, aangezien het een heel interessant extra rendement kan genereren, maar anderzijds is het ook gewoon gevaarlijk. De hefboom werkt namelijk naar beide kanten.

Beweegt de koers van de onderliggende beweging tegengesteld aan waar u met uw sprinter op had ingezet, dan worden de verliezen in de koers van de sprinter ook uitvergroot. Dit kan aanzienlijke verliezen met zich meebrengen. Deze verliezen zijn groter naarmate de koers van de onderliggende waarde sterker beweegt en naarmate de hefboom groter is.

Stop loss risico

Het grootste risico is dat de koers van de onderliggende waarde de automatische stop loss order activeert. Dan wordt de positie in de onderliggende waarde automatisch gesloten met een markt order en ook de sprinter wordt beëindigd.

Vaak blijft er nog wel enige restwaarde voor u over omdat de stop loss order zich een stukje boven (of, met Sprinters short, onder) het financieringsniveau bevindt. De bank wil haar financieringsniveau terug.

Hoe groter de hefboom, hoe groter de financieringsruimte en dus des te dichter bevindt zich de stop loss bij de koers van de onderliggende waarde. Dit vergroot de kans dat de stop loss order wordt geactiveerd.

Een andere zaak die u in de gaten dient te houden is dat de financieringskosten dagelijks bij de financieringswaarde worden opgeteld. Dit effect is op korte termijn weliswaar verwaarloosbaar klein, maar het houdt toch in dat gedurende de tijd de stop loss order langzaam mee stijgt met het financieringsniveau (voor Sprinters long).

We hebben het hier doorgaans over een paar procent per jaar, afgezet tegen de volatiliteit van de meeste Sprinters zelf, is dit geen belangrijke factor, maar toch iets om in het achterhoofd te houden.

Turbo’s short leveren financieringsopbrengsten op die eveneens dagelijks met de financieringswaarde worden verrekend. Deze stijgen dus langzaam, en daarmee de stop loss order, zodat hier geldt dat de kans dat de stop loss order wordt geactiveerd langzaam afneemt, bij gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde.

Wel benadrukken we nogmaals dat u nooit meer dan uw inleg kwijt kunt raken. Mocht bijvoorbeeld de koers van de onderliggende waarde instorten tot ruim beneden de financieringswaarde, omdat er bijvoorbeeld bijzonder slecht nieuws over de onderliggende waarde bekend wordt (bijvoorbeeld een ernstige winstwaarschuwing), dan is het heel goed mogelijk dat de executie van de stop loss ver onder de financieringswaarde terecht komt. Het extra verlies dat dit bovenop de verdamping van de turbo zelf genereert is voor de bank.

Wisselkoersrisico

Het kan voorkomen dat de onderliggende waarde niet in euro’s genoteerd is. Zo zijn de turbo’s op Amerikaanse indices, of een grondstoffen als olie genoteerd in Amerikaanse dollars, terwijl de Sprinters in euro’s genoteerd staan. Stijgt de dollar ten opzichte van de euro, dan vertaalt zich dat hetzelfde als een koersstijging van de onderliggende waarde.

De Sprinter long zal dus eveneens meer waard worden (vermenigvuldigd met de hefboom), terwijl een Sprinter short juist in waarde daalt. Andersom kan natuurlijk ook, de dollar kan ook dalen ten opzichte van de euro. In dat geval wordt uw Sprinter long minder waard en uw Sprinter short stijgt just in waarde.

Renterisico

Hoe hoger de rente, des te hoger zijn de financieringskosten, dat moge duidelijk zijn. Hoewel deze in het algemeen weinig voorstellen vergeleken met de koersuitslagen van de turbo’s zelf, moet hier toch wel degelijk rekening mee worden gehouden, al is het alleen maar omdat hogere financieringskosten ook de financieringswaarde sneller laten stijgen en dus het stop loss risico wordt vergroot bij gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde.

Voor Sprinters short geldt een ander risico. De rente kan zo laag zijn dat u geen financieringsopbrengsten heeft, maar juist financieringskosten moet betalen. Dit zal u doorgaans de kop niet kosten (de rentes zijn laag) maar een bijkomend nadeel is wel dat het financieringsniveau, en daarmee de stop loss juist dalen in plaats van stijgen. Dit doet de kans op activering van de stop loss toenemen.

Termijncontracten

Er zijn ook Sprinters die een termijncontract (future) als onderliggende waarde hebben. Termijncontracten kunnen tegen het einde van de looptijd worden “doorgerold” in nieuwe termijn contracten met een langere looptijd, maar deze zijn vaak duurder (er is op de betreffende future markt dan sprake van zogenaamde ‘contango,’ de termijnprijs stijgt in de tijd).

Dit gaat dus ten koste van uw Sprinter rendement en tevens kan het negatieve gevolgen hebben op het financieringsniveau en daarmee het stop loss risico verhogen. Als u belegd in Sprinters die termijncontracten als onderliggende waarde hebben dient u zich terdege bewust te zijn van de werking van deze markten.

Risico’s aan opkomende markten

Sprinters die financiële instrumenten gebaseerd op en/of genoteerd aan opkomende markten lopen de risico’s die nu eenmaal kleven aan deze categorie beleggingen. De financiële rapportage in nogal wat van die landen laat te wensen over, de landen kunnen economisch, financieel, of politiek instabiel zijn, markten zijn niet altijd even liquide of transparant, etc..

Al deze negatieve zaken worden, als ze zich manifesteren en de onderliggende waarde aantasten, uitvergroot door de hefboom in de waarde van uw turbo. Weet dus goed waarin u belegd, dit geldt ook nadrukkelijk voor de onderliggende waarde.

Liquiditeitsrisico

Doorgaans is er een liquide markt liquiditeit waarin u verzekert bent dat u altijd van uw stukken af kunt tegen een prijs die weinig afwijkt van de intrinsieke waarde.

Mocht dat laatste overigens toch gebeuren dan kunt u soms ook gebruik maken van de mogelijkheid om de Sprinters uit te oefenen, dat wil zeggen, tegen intrinsieke waarde bij de uitgevende bank te verzilveren. Voor de mogelijkheden en procedures verwijzen we naar de ING als uitgevende bank van de Sprinters.

De normale liquiditeit op de markt voor Sprinters kan echter niet voor de volle 100% worden gegarandeerd. Er kan zich bijvoorbeeld een storing op de beurs voordoen en dergelijke. Ook is het niet helemaal ondenkbaar dat onder uitzonderlijke omstandigheden de koers van de Sprinter tijdelijk kan afwijken van de intrinsieke waarde. Maar het risico is beperkt wanneer u recht op uitoefening heeft.

Uitoefenrisico

Bedenkt u zich wel, de ING heeft een dergelijk uitoefenrecht ook. Dit zou kunnen gebeuren onder bijzondere omstandigheden, als het moeilijk wordt om voldoende posities in de onderliggende waarde in te nemen, of als de risico’s door de bank niet meer in voldoende mate kunnen worden afgedekt. Ook veranderingen in regelgeving kan aanleiding geven tot voortijdige uitoefening door de bank.

Bankrisico

Er is de laatste jaren nogal wat mis met banken in het algemeen, en Europese banken in het bijzonder. Het is daarom niet bij voorbaat uitgesloten dat een uitgevende bank insolvabel wordt. In dat geval is het mogelijk dat u minder voor uw Sprinter terugkrijgt dan u op grond van de intrinsieke waarde mocht veronderstellen, als de reguliere markt hierdoor ook negatief wordt beïnvloed.

Dat laatste lijkt geenszins uit te sluiten. De bank financiert immers een groot gedeelte van de onderliggende waarde. De bank zou door omstandigheden kunnen worden gedwongen om die posities te liquideren, en wat het effect daarvan op de afgeleide turbo’s is laat zich raden.

Tegengestelde belangen

De bank en/of de market maker kunnen om verschillende reden posities in de onderliggende waarde hebben die de koers beïnvloeden en daarmee ook (versterkt) de koers van de turbo. Redenen voor die posities kunnen zijn het faciliteren van Sprinter posities (als de onderliggende waarde bijvoorbeeld onvoldoende liquide is), hedging van Sprinters, of andere handelsactiviteiten.

In het algemeen is het moeilijk achter deze informatie te komen, zeker in real-time. We weten dat in voorkomende gevallen banken niet schuwen om de belangen van klanten ondergeschikt te maken aan hun eigen belangen en een gebrek aan transparantie levert doorgaans behoorlijk wat ruimte om hier mee weg te komen.

Toch is het wat Sprinters betreft ook weer niet zo heel vervelend. Houdt u in het achterhoofd dat banken simpel financieringsopbrengsten verdienen aan de Sprinters en dat het daarom niet uitmaakt of deze nu laag of hoog staan. Die financieringsopbrengsten worden pas bij uitoefening of liquidatie als gevolg van de activatie van de stop loss order door de bank verzilverd.

De bank heeft er, net zoals met gewone leningen, eigenlijk belang bij de lening zo lang mogelijk te rekken, met andere woorden, onder normale omstandigheden heeft de bank er geen belang bij om de Sprinter te beëindigen. Hoe langer deze loopt, des te meer ze er aan verdienen.

Afdekkingsrisico

Gebruikt u de Sprinter voor het afdekken (hedgen) van het risico in een positie in de onderliggende waarde, dan wordt u blootgesteld aan de volledige risico’s in de onderliggende waarde bij liquidatie van de Sprinter, bijvoorbeeld als gevolg van activatie van de stop loss. Tenzij u dat geen probleem vindt zult u dan de risico’s in de onderliggende waarde opnieuw willen afdekken, en daar zijn kosten mee gemoeid.

 Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.